הנגשת אתרי אינטרנט

טי.אם.די מתמחה בהנגשת אתרי אינטרנט

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה ביום 19/09/16 את דחיית המועד. אשר מחייב הכנסת תקנות הנגשת אתרים קיימים לתוקפן מועד כניסת התקנות לתוקף נדחה בשנה ל-26/10/17. ראה פרטים נוספים על הדחייה נגישות ברשת המשמעות שלה כי על כל אתר קיים, הנותן שירות או מציג מידע לציבור, לאפשר לאנשים עם מוגבלות להפיק ממנו תועלת מירבית הדומה לתועלה שמפיקים אנשים ללא מוגבלות בהתאם לתקנות נגישות. השירות שנקבעו ע"י נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים. כל אתר אינטרנט חדש שיעלה לאוויר חייב להיות מותאם נגיש לבעלי מוגבלות. אתרים קיימים יהיו חייבים להיות נגישים החל מאוקטובר 2017. אנו מזמינים אתכם להיעזר במדריכים המקצועיים להנגשת האתר. או לפנות אלינו במידת הצורך בטל 077-3505000 בנוסף ראו פרטים אודות נושא הנגישות: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (משרד המשפטים). איגוד האינטרנט הישראלי – נגישות אתרים.

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?

מי חייב בנגישות מידע ושירותים באינטרנט?
מי שחייב בהנגשה של השירות המסופק באמצעות האינטרנט, או מידע אודות השירות המסופק באמצעות האינטרנט, הוא בעלי השירות, המחזיק או המפעיל שלו בפועל.
כלומר, על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא עצמו או מי שמספק לו את שירותי בניית האתרים או האפליקציות, או מייצר עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות.

יש להדגיש כי בוני האתרים אינם חייבים כשלעצמם לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שבנו, אלא לפי הוראות שהם מקבלים ממי שהם בונים עבורו את האתר.
הדבר דומה לקבלן בניין הוא עצמו אינו חייב בהתאמות נגישות כלשהם לבניין שהוא בונה, אלא מי שמשלם לו עבור שירותיו.

עם זאת, במקרים שבהם בונה האתר הוא גם נותן השירות, הוא יהיה חייב בהנגשה. לדוגמא: מי שמציע פלטפורמה לציבור, שתכניה יוכנסו ע"י הציבור עצמו, כגון אתרי פורומים, אתרים לאחסנת תמונות, דפי זהב וכו'

הגורמים החייבים
בנגישות הם:

גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה.
רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.
גוף הפועל שלא למטרות רווח, כגון עמותה המספקת שירות לציבור.
התקנות חלות הן על שירותים בהיקף גדול והן על שירותים קטנים בהיקפם, תוך התחשבות במשאבים המצויים בידי נותן השירות. נותני שירותים המבקשים לקבל פטור מהנגשה בשל נטל כלכלי כבד מדי, רשאים לפנות בבקשה לפטור לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להרחבה על האפשרות לקבלת פטור, ראו בהמשך המאמר).
פטורים מביצוע הנגשה לשירות ומידע באינטרנט
פטור בשל נטל כבד מדי
 המחוקק אינו מתכוון להטיל על נותני שירות שהמשאבים שלהם מצומצמים, נטל שיקשה עליהם לעמוד בו. לכן, אם ביצוע ההנגשה מהווה נטל כלכלי כבד מדי, ניתן להסתפק בהתאמות ברמה AA ניתן לקבל פטור מהתאמות הנגישות ברמה A.
אם ביצוע התאמות לפי רמה A מהווה נטל כלכלי כבד מידי, יכול נותן השירות לקבל פטור אף מביצוע התאמות אלה.
פטור זה אינו קיים עבור נותני שירות שהם רשויות ציבוריות.

ניתן לפנות לנציבות בבקשה לפטור פרטני, על פי אמות המידה שנקבעו בטיוטת תקנות בעניין נטל כבד מידיי. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאי להעניק פטור זה, טיוטת תקנות בעניין קביעת פטור או הקלות לעסקים קטנים בעילת "נטל כלכלי כבד מדי" נמצאת בהכנה ותופץ בקרוב להתייעצות עם הציבור.
עד לסיום התקנתה הנציבות תאמץ את אמות המידה האמורות בה, בהחלטה לגבי מתן פטור או הקלה פרטניים. זאת מכוח סמכותה בסעיף 19יג(א)(2) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
 איך מגישים את הבקשה לפטור?
חייב בהתאמות שמחזור ההכנסות הממוצע שלו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה הינו מתחת ל-500,000 שקלים, רשאי לבקש פטור לאתר אינטרנט שבבעלותו, לפי ההנחיות שלהלן:
את הבקשה מגישים לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
יש לציין כי מבוקש פטור מביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט בהתאם לתקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.
בנוסף יש לציין:
קישור לאתר לגביו מבקשים פטור.
האם מבוקש פטור מלא או חלקי.
איזה שירות ציבורי מספק אתר האינטרנט.
את שם הבעלים ו/או המחזיק של אתר האינטרנט.

יש לצרף לבקשה:
פרטי רישום דומיין, המלמדים כי האתר רשום על שם המבקש או התאגיד המבקש.

דו"חות שנתיים לשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, המאושרים בידי רואה חשבון או רשות הפועלת על פי דין:
לגבי עוסק מורשה: מחזורי עסקאות של עוסק כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.לגבי עמותה: המחזורים של עמותה כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק העמותות.
לגבי חברה: דו"חות הכנסה שנתיים כהגדרתם בחוק החברות.תצהיר, המאשר את הפרטים שבבקשה, ואת תאריך הכנתו.

לתשומת לבכם:
אם היה המחזור בשנה פלונית שווה ל-0, לא תבוא שנה כאמור בחישוב ממוצע ההכנסות.
כמו כן, יש לצרף את המחזור השנתי של כל הכנסות המבקש ולא רק את הכנסותיו מהשירות שמספק האתר.
הפטור שיינתן הינו לשלוש שנים מיום מתן ההחלטה מטעם הנציב.
אם מחזור ההכנסות הממוצע של החייב בהתאמות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה הינו מעל ל-500,000 שקלים, יש לפעול לפי הוראות סעיף 19יג לחוק.

פטור בשל אי היתכנות טכנולוגית
אם לא ניתן לבצע התאמה מסוימת או חלק ממנה, מכיוון שאין אפשרות טכנולוגית לבצעה, ניתן לקבל פטור מביצוע אותה התאמה.
את הפטור ייתן מורשה לנגישות השירות על סמך חוות דעת של איש מקצוע (כגון מומחה לבניית אתרים) המכיר את תחום הנגשת האינטרנט.
מורשה הנגישות ימלא את טופס פטור מסיבות טכנולוגיות.
איש המקצוע אליו מכוונת התקנה הוא בונה אתרים. אדם המתבסס על התקנים הבינלאומיים לבנית אתר אמור גם להכיר את דרישות הנגישות לפי התקנים הבינלאומיים.
כמו כן, בטפסים הוספנו דרישה מאיש המקצוע לציין את ההשכלה והנסיון שלו בתחום, בכדי שלמורשה הנגישות תהיה אפשרות לבצע ביקורת מסויימת.

אנו מציעים שרותי הגשת פטור מהנגשה ללקוחות שעומדים בקריטריונים המצויים מעלה ובהתאם לתקנות משרד המשפטים עבור רחכוז החומרים והגשתם לאישור הפטור, בעלות של 750 ש"ח + מע"מ חד פעמי לפרטים צרו קשר טלפוני 077-3505000.
**(יש לציין כי טי.אם.די גובה עבור ריכוז כל המסמכים אשר יובאו מהלקוח ושליחתם לגורם המוסמך לצורך בקשת אישור הפטור ואיננה אחראית להוצאת הפטור ואישורו).

נגישות