fbpx

הסכם שירותי אינטרנט

הגדרות

ספק – TMD 
משתמשים – כל גולש אשר נכנס לשרתיו של הספק.
לקוח – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק.
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לבניית אתר אינטרנט ועידכונו.
מנהל מרשם – חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם.


פתיחה

 • א. השימוש במערכת הספק הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
 • ב. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת הספק מעיד על הסכמתך להם.
 • ג. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.  חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

 • א. הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 • ב. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • ג. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.

  זכויות יוצרים במערכת של הספק

 • א. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 • ב. לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו’ ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב.
 • ג. כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
 • ד. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.
 • ה. לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה למעט זה של הספק. לאחר שנה תינתן ללקוח האפשרות לאחסן את האתר אצל ספקים שונים אשר תומכים במערכת.

  הגבלת אחריות

 • א. המערכת אותה מספק הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם “as is”. הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
 • ב. הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין כך.
 • ג. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
 • ד. יובהר, התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את הלקוח לבעלים על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת.

  אבטחה

 • א. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק ללקוח, באם יימחק, מהמערכת או מפריצות זדוניות אליה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
 • ב. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.

  גיבויים

 • א. הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל תוכן ודבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המירב לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הספק יכול להיות אחראי עליו.
 • ב. ללקוח תינתן האפשרות לקבלת שרותי גיבוי לתקופה שתסוכם בין הספק ללקוח וזאת בתשלום נוסף, אשר ייקבע בהתאם לתקופת הגיבוי אותה יבחר הלקוח.

  מדיניות תשלום

 • א. הלקוח יוכל להשתמש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור המערכת הושלם במלואו.
 • ב. במקרה בו מספר כרטיס האשראי של הלקוח ו/או תוקפו של כרטיס האשראי יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו וחיוב מלא בפועל.
 • ג. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה לה התחייב הלקוח.
 • ד. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
 • ה. חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו לספק על ידי הלקוח.
 • ו. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
 • ז. ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי – ש”ח.
 • ח. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

  הפסקת פעילות האתר במערכת

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותי הספק קודם לסיום תקופת ההתקשרות עם הספק יוכל לעשות זאת, אך ללא כל החזר כספי מצד הספק.


הקפאת פעילות האתר

לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת ההתחייבות לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

 • א. מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
 • ב. שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
 • ג. הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם – לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
 • ד. לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
 • ה. לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
 • ו. תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.

  רכישה וניהול תיבות דואר (Email)

 • א. הספק מאפשר ללקוח לרכוש מהספק תיבות דואר תחת שם המתחם שלו, בהתאם לחבילה אותה בחר הלקוח.
 • ב. הספק לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.

  תעבורת נתונים

הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ל – 5GB  לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית והספק ימסור ללקוח הודעה על החריגה, ללקוח תינתן האפשרות להרחיב את חבילת תעבורת הנתונים בתוספת תשלום.

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל SPAM))

 • א. אין לבצע משלוח ספאם דרך שרתי הספק. באם תבוצע שליחת דואר זבל דרך שרתי הספק יוכל הספק להשתמש בכל אמצעי העומד לרשותו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מהספק לרבות הורדת האתר מהרשת ללא כל הודעה מוקדמת.
 • ב. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
 • ג. הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
 • ד. אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. בעל מערכת שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות את הספק בכל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.

  הפנייה בתחתית האתר

 • א. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת קישור ו/או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
 • ב. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

  תבניות עיצוב

 • א. הספק מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
 • ב. הלקוח שרכש תבנית רוכש אותה לאתר אחד בלבד ולתקופת ההתקשרות עם הספק בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיקו /או לשכפל וכו’ את התבנית למשתמשים נוספים ללא שמשתמשים אלה שילמו בעבורה לספק.
 • ג. יובהר כי ללקוח אין את זכויות היוצרים המלאות על תבנית עיצוב מסוימת שרכש וכל הקשור אליה וכי לקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה.
 • ד. ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט שסופקו על ידי הספק ללקוח בד בבד עם המערכת שייכים לספק בלבד.
 • ה. במקרה והלקוח בונה אתר בבניה אישית אין הספק אחראי לטיב העיצוב, אופן העיצוב ותוכן האתר, כל חומרי האתר ועיצוב האתר לפי בקשת הלקוח, באחריות הלקוח בלבד, במהלך ולאחר הבניה של האתר על אחריות הלקוח לבדוק שאינו עובר על כל חוק בעניין זכויות יוצרים וכדומה.
 • ו. בבניה אישית אין הספק אחראי לעניין עיצוב האתר ואופי בנייתו, הספק מעניק שרותי בנייה אישית לפי בקשת הלקוח, הלקוח אחראי לכל עניין וטיב אופי העיצוב לרבות זכויות יוצרים וכדומה.
 • ז. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בגין כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, לרבות זכויות יוצרים, בכל זמן שהוא, בהליך בניית אתר, בסיום הבניה ולאחר הבניה.

תמיכה טכנית

הספק יספק תמיכה טכנית טלפונית ו/או פגישה אישית עם נציגי הספק במשרדי הספק בתאום מראש.

חנות וירטואלית

הלקוח יכול להשתמש במערכת של הספק לצורך הקמת חנות וירטואלית ולצורך כך עליו להסכים לתנאים הבאים:

 • א. הספק אינו לוקח כל אחראיות על אבטחת החנות הוירטואלית.
 • ב. על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחראיות בנושא זה.
 • ג. חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחראיות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
 • ד. כאשר הלקוח בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי (paypal,netpay ועוד) הספק לא אחראי על טיב חברות אלה ולא לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.

על הגולש שנכנס לחנות הוירטואלית של הלקוח, להסכים גם כן לתנאים הבאים (על הלקוח החובה לעדכן את הגולש בפרטים אלה):

 • ה. הספק אינו צד בעסקה בין הלקוח לבין הרוכש בחנות הוירטואלית.
 • ו. על הרוכש לבדוק את טיב האתר ו/או את טיב אבטחת האתר, טרם שהוא בוחר להזמין דרך החנות הוירטואלית ולספק ללקוח הספק מספר כרטיס אשראי לצורך הזמנה.

  ניהול קמפיינים

 • א. מטרת השירות הינה לספק ללקוח יעוץ ועזרה בנוגע לניהול קמפיין ממומן ברשת האינטרנט.
 • ב. קביעת סכום וגובה הפרסום ועלות התשלום הקבוע על הקמפיין תיקבע על ידי הלקוח בלבד. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן או צורה על כספים שיוצאו על ידי הלקוח במהלך קמפיין הפרסום.
 • ג. תחילת העבודה והקמת הקמפיין תתבצע עד 3 ימי עסקים לאחר התשלום בעבור הקמת הקמפיין.
 • ד. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
 • ה. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על סכום כסף שיניב ללקוח קמפיין הפרסום באינטרנט ועל היקף הפעילות העסקית שלו כתוצאה מקמפיין.
 • ו. במידה וללקוח אין קמפיין קיים הספק רשאי לגבות עמלת עלות הקמת קמפיין שתפורסם בחבילת השירות. תשלום זה הינו תשלום חד פעמי. כמות הקמפיינים תיקבע לפי המצוין בחבילות השירות.
 • ז. במידה והפסיק הלקוח את ההתקשרות עם הספק, יהיה הספק רשאי להפסיק ללא הודעה מוקדמת את הקמפיין שהוקם ללקוח על ידי הספק. חידוש הקמפיין יהיה באחראיות הלקוח עצמו.
 • ח. במידה והפסיק הלקוח את הפרסום בכל אחד מימי החודש לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי יחסי.
 • ט. הספק לא יהיה אחראי למיקומים הישירים של מודעת הלקוח בתוצאות ממומנות של מנועי החיפוש.
 • י. הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת הקמפיין שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.
 • יא. לספק יש את הזכות להוריד במיידית קמפיין אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג’, ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג’ פוגע בצד ג’, הקמפיין לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
 • יב. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בגין כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לקמפיין שלו.
 • יג. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה,או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.

   

  שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

 • א. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
 • ב. הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
 • ג. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • ד. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז מרכז בישראל.