fbpx

תנאי שימוש

TMD ו/או תומר ברן (להלן: “המשרד”) מפיץ מעת לעת מידע/עדכונים/מבצעים/פרסומות שונים ברשימת תפוצה, אליה ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של המשרד.
המידע בשירות מקוון זה (להלן: השירות) מופץ בכפוף לתנאים הבאים
.


אחריות 
השירות מוצע לציבור הנרשם לרשימת התפוצה “כמות שהוא”(“As Is”)..

  • השימוש בתכנים המופצים לרשימת התפוצה נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  • המשרד לא ישא באחריות להתאמת התכנים לצורכי מי מהמנויים על רשימת התפוצה.
  • כמו כן, המשרד לא ישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתכנים המופצים לרשימת התפוצה.
  • בנוסף, המשרד לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים שהופצו על ידי מי מהנמענים או על ידי כל צד ג’.
  • המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בתכנים שהופצו לרשימת התפוצה.
  • המשרד לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למי מהנמענים או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים המופצים.

לעניין פרק זה – “המשרד” משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המופצים לנמענים ברשימת התפוצה, שייכות למשרד. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בתכנים שהועברו שייכות לגורם אחר.
מקבל התכנים ברשימת התפוצה רשאי לעשות “שימוש הוגן” בתכנים שהופצו, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התכנים שהופצו אך המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר.
אין לעשות בתכנים שהופצו כל סילוף או שינוי אחר ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.
אסור לשנות את התוכן המופץ ברשימת התפוצה או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה או של המשרד.

פרסומים רשמיים של המשרד
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין תכנים שמופצים לרשימת התפוצה ע”י המשרד לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המשרד, רק החומר בפרסומים הרשמיים שיופיעו במשרד כאמור ייחשב כנכון.

אישור ההסכם
משלוח בקשה מקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה הסכמה של המשתמש להוספתו לרשימת התפוצה, לאחסון פרטיו כפי שמולאו בטופס ההרשמה המקוון ברשימת התפוצה ולקבלת אישור הוספה לרשימת התפוצה ותכנים המופצים מעת לעת, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו.
בנוסף, משלוח הבקשה המקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם.

שינוי תנאי השימוש והסרת משתמשים
המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש במערכת הרישום המקוון מעת לעת על פי שיקול דעתו.
אין בעצם ההרשמה לרשימת התפוצה משום התחייבות של המשרד להפיץ לנרשם את כלל התכנים/ פרסומות והעדכונים שישלחו מעת לעת.
המשרד רשאי להסיר פרטי משתמש או מרשימת התפוצה על פי שיקול דעתו.